Pressupost

> Bases execució Pressupost Municipal 2024
> PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2024
> PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2024
> Bases execució Pressupost Municipal 2023
> PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2023
> PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2022
> PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2022
> BASES D'EXECUCIÓ 2020
> PRESSUPOST INGRESSOS 2020
> PRESSUPOST GASTOS 2020
> PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2023
> BASES EXECUCIÓ 2022
> MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 27-2022
> MODIFICACIÓ CRÈDIT 18-2022
> Aprovació incial modificació de crèdits número 10-2022
> Modificació crèdit 3-22
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2024
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST2022
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2022
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2023
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2020
> INFORME D_ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2019
> AUTONOMIA FISCAL 2022.xlsx
> LIQUIDACIÓ INGRESSOS CORRENTS RESUM 2022
> LIQUIDACIÓ INGRESSOS CORRENTS DETALL 2022
> ACTA ARQUEIG 2022
> LIQUIDACIÓ GASTOS CORRENTS RESUM 2022
> LIQUIDACIÓ GASTOS CORRENTS DETALL 2022
> ROMANENT DE TRESORERIA 2022
> 27. Donar compte Resolució 438-2023
> RESULTAT PRESSUPOSTARI 2022
> Aprovació Compte General exercici 2021
> MASSA SALARIAL 2023