Planejament i gestió urbanística

> NORMAS URBANISTICAS PGOU - Texto refundido 2023
> MEMORIA PGOU_ FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ; SECTORES
> Modificació Puntual núm. 18 - Consulta previa de la proposta de modificació
> Modificació Puntual nº 16 - Esborrany Partipació pública proces d'avaluació ambiental
> Modificació Puntual nº 16 - DIE Partipació pública proces d'avaluació ambiental
> MOD. PUNTUAL 17 - Consulta prévia
> AVANÇ- Modificació nº 1 del Catàleg i Normes Urbanístic NHT
> DIE - Modificacio nº 1 del Catàleg i normes urbanístiques NHT
> ESTUDI DETALL _ cr. Albalat_cr. Escultor Benlliure_cr. Francesc Ribalta _ INFORMACIO PUBLICA
> PMUS - Cartografa
> D.I.E. i Estudi de Detall - Plaça el Carbó / Consell de la Vila
> Estudi Integració paisatgística- Plaça Carbo / Consell de la Vila
> Modificació Puntual núm. 18 - Consulta previa de la proposta de modificació
>
> LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PAI UE Z-4 - nota aclaratoria
> 2_MEMORIA PROYECTO REPARCELACION UE2 SECTOR Z4 Informació pública liquidació definitiva PAI UE 2 Sector Z-4
> PAI COPAL_ Proposición jurídico-económica
> Prolongació Passeig Bernat Guinovart
> III_PLANOLS projecte expropiació prolongació passeig Bernat Guinovart
> Extracte projecte expropiació Prolog. Passeig Bernat Guinovart
> conveni conveni entre agent urbanitzador i Ajuntament per a la gestió PAI COPAL
> EGM ÀREA INDUSTRIAL PEPE MIQUEL ACORD PLENARI
> JUNTA DIRECTIVA EGM ÀREA INDUSTRIAL PEPE MIQUEL
> ESTATUTS EGM ÀREA INDUSTRIAL PEPE MIQUEL
> CONVENI EGM ÀREA INDUSTRIAL PEPE MIQUEL
> CONVENI EGM COTES ALGEMESI
> EGM COTES - Estatutos
> EGM COTES - Junta directiva
> EGM COTES - Acord Plenari
> ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES
> tramitació digital llibres ordres i incidencies
> NORMES CATALEG Interpretar l'article 67, en relació a l'article 63, de les normes urbanístiques del Catàleg de Bens i espais Protegits
> APROVACIO CRITERIS D'INTERPRETACIÓ D'ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ DEL PGOU
> INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIO DE PROJECTES ADJUNTS A LLICENCIES URBANÍSTIQUES
> 1_ESTUDI PAISAJISTICO - Verdnatura Levante SL