Ordenances i Reglaments

> Ordenança Reguladora Pla Tributs Personalitzat
> Ordenança fiscal núm. 1.5 reguladora sistema pagament fraccionat a través pla tributs personalitzat
> Ordenança fiscal núm. 2.1. reguladora de l'impost sobre béns immobles
> Ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
> Ordenança fiscal núm. 2.3 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
> Ordenança fiscal núm. 2.4 reguladora de l'impost sobre increment del valor dels terrenys
> Ordenança fiscal núm. 2.5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
> Ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres
> Ordenança fiscal núm. 3.2 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments
> Ordenança fiscal núm. 3.3 reguladora de la taxa del cementeri municipal
> Ordenança fiscal núm. 3.5 reguladora de la taxa per retirada vehicles via pública
> Ordenança fiscal núm. 3.6 reguladora taxa proves selectives
> Ordenança fiscal núm. 3.7 reguladora de la taxa expedició duplicats plaques
> Ordenança fiscal núm. 3.8 reguladora taxa ocupació domini públic (terrasses i altres)
> Ordenança fiscal núm. 3.8.2 reguladora de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres
> Ordenança fiscal núm. 3.8.5 reguladora de la taxa de les empreses subministradores d'interés general
> Ordenança fiscal núm. 3.8.6 reguladora taxa ORA i soterrani Pç. Mercat
> Ordenança fiscal núm. 3.8.7 reguladora de la taxa per utilització locals Centre Polivalent
> Ordenança fiscal núm. 3.8.8 reguladora taxa utilització instal·lacions culturals i cíviques
> Ordenança fiscal núm. 3.9.3 reguladora de la taxa per prestació del servei de Mercat Municipal
> Ordenança fiscal núm. 3.9.8 reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida de RSU
> Ordenança núm. 4 reguladora dels preus públics per prestació de serveis
> Ordenança núm. 4.1.8 reguladora dels preus en instal·lacions esportives
> ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES
> ORDENANÇA REGULADORA DE DECLARACIONS RESPONSABLES
> Ordenança de sistemes de captació d'energia solar als edificis
> Ordenança municipal de clavegueram i aigües residuals
> Instal·lació i funcionament màquines expededores venda automàtica de begudes i altres
> Reglament Consell Municipal de la Infància
> Reglament Consell Municipal de Cultura
> REGLAMENT COMISSIONS Reglament intern d'organització i funcionamen de les comissions de prestacions economiques, de la comissió d'Intervenció Social i de la Comissió Tecnica Organitzativa.
> Reglament del Consell Econòmic i Social (actualitzat) Darrera modificació aprovada pel Ple de 30/04/2019
> Reglament Consell Escolar Municipal
> Reglament Consell Econòmic Social
> Reglament Consell Agrari Municipal
> Consell Municipal Solidaritat i Cooperació
> Consell Municipal Mitjans Comunicació
> Consell Municipal Medi Ambient
> Consell Municipal Esports
> Consell Municipal Benestar Social
> anuci publicacíó BOP Ordenança SAD modificaio
> Anunci aprovació definitiva (BOP) ordenança SAD
> Ordenança reguladora de la venda no sedentària
> Ordenança Reguladora Ús Administració Electrònica
> Ordenança Reguladora de l'ús de la seu electrònica
> Ordenança Ús Instal·lacions Centre Polivalent Verge de la Salut
> Ordenança reguladora del Mercat Municipal
> Ordenança reguladora estacionament en zones ORA
> Ordenança estacions o punts de recàrrega
> ORDENANÇA MÀQUINES EXPENEDORES VENDA AUTOMÀTICA BEGUDES I ALTRES
> ordenança reguladora neteja i tancat de solars