Pressupost

> PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2022
> PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2022
> BASES D'EXECUCIÓ 2021
> PRESSUPOST INGRESSOS 2021
> PRESSUPOST GASTOS 2021
> BASES D'EXECUCIÓ 2020
> PRESSUPOST INGRESSOS 2020
> PRESSUPOST GASTOS 2020
> BASES EXECUCIÓ 2022
> Modificació de crèdits número 7-2022
> Modificació crèdit 3-22
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST2022
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2021
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2021
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2020
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2020
> INFORME D_ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2019
> AUTONOMIA FISCAL 2021.xlsx
> acta de arqueo 2021
> resultado presupuestario 2021
> liquidación ingresos corriente 2021 totales
> liquidacion ingresos corriente resumen 2021
> liquidacion gastos corriente 2021 detalle
> liquidacion gastos corriente 2021 resumen
> remanente de tesoreria 2021
> Aprovació definitiva del Compte General 2020
> MASSA SALARIAL 2022