Pressupost

> BASES D_EXECUCIÓ
> PRESSUPOST GASTOS 2019
> PRESSUPOST INGRESSOS 2019
> BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2017
> ESTAT DE GASTOS 2017
> ESTAT D'INGRESSOS 2017
> MC 11_2018, Suplemente Crèdit
> Modificació crèdits 6_2018
> Modificació crèdits 5_2018
> Expedient Modificació Crèdit 11/2017
> Expedient Modificació Crèdits 9/2017
> Expedient Modificació Crèdits 2/2017
> Expedient Modificació Crèdits 9/2016
> Expedient Modificació Crèdits 8/2016
> Expedient Modificació Crèdits 7/2016
> Expedient Modificació Crèdits 6/2016
> AUTONOMIA FISCAL 2017
> AUTONOMIA FISCAL 2016
> MEMÒRIA 2016
> ESTAT CANVIS L PATRIMONI NET 2016
> ESTAT DE FLUXOS EFECTIU 2016
> COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2016
> BALANÇ DE SITUACIÓ 2016
> Acord Aprovació Definitiva Compte General 2016
> ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2015
> ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2015
> ACORD PLENARI APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2015
> BALANÇ DE SITUACIÓ 2015
> COMPTE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 2015
> MEMÒRIA 2015
> MASSA SALARIAL 2019 TRANSPARENCIA
> MASSA SALARIAL 2018
> MASSA SALARIAL 2017