Pressupost

> PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2022
> PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2022
> BASES D'EXECUCIÓ 2021
> PRESSUPOST INGRESSOS 2021
> PRESSUPOST GASTOS 2021
> BASES D'EXECUCIÓ 2020
> PRESSUPOST INGRESSOS 2020
> PRESSUPOST GASTOS 2020
> BASES EXECUCIÓ 2022
> MC 15_2020 Suplement de crèdit
> Aprovació expedient modificació de crèdits número 4/2020
> expedient de modificació de crèdits 13/2019
> ACTA ARQUEIG 3T 2021
> LIQUIDACIÓ INGRESSOS 3T 2021
> LIQUIDACIÓ DESPESES 3T 2021
> LIQUIDACIÓ INGRESSOS 1ER SEMESTRE 2021
> ACTA ARQUEIG 1T 2021
> acta arqueig 3T 2020
> estat ingressos 3er trimestre 2020
> estat execució despeses 3er.Trimestre 2020
> ESTAT EXECUCIÓ 1T 2020 INGRESSOS
> ACTA ARQUEIG 2T 2021
> LIQUIDACIÓ DESPESES 1ER SEMESTRE 2021
> ESTAT EXECUCIÓ DESPESES 1T 2021
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST2022
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2021
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2021
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2020
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2020
> INFORME D_ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2019
> AUTONOMIA FISCAL 2021.xlsx
> acta de arqueo 2021
> resultado presupuestario 2021
> liquidación ingresos corriente 2021 totales
> liquidacion ingresos corriente resumen 2021
> liquidacion gastos corriente 2021 detalle
> liquidacion gastos corriente 2021 resumen
> remanente de tesoreria 2021
> Aprovació definitiva del Compte General 2020
> MASSA SALARIAL 2022