Pressupost

> PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021
> BASES D'EXECUCIÓ 2020
> PRESSUPOST INGRESSOS 2020
> PRESSUPOST GASTOS 2020
> BASES D_EXECUCIÓ
> PRESSUPOST GASTOS 2019
> PRESSUPOST INGRESSOS 2019
> ESTAT D'INGRESSOS EXERCICI 2018
> BASES D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 2018
> ESTAT DE GASTOS EXERCICI 2018
> Aprovació de la modificació de crèdits 3/2020
> Aprovació expedient modificació de crèdits número 4/2020
> expedient de modificació de crèdits 13/2019
> ESTAT EXECUCIÓ 1T 2020 INGRESSOS
> ESTAT EXECUCIÓ INGRESSOS 3T 2019
> ESTAT EXECUCIÓ GASTOS 3T 2019
> ESTAT GASTOS 2T 2019
> ESTAT INGRESSOS 2T 2019
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2018 AJUNTAMENT
> INFORME ESTABILITAT, REGLA DE GASTO I DEUTE PÚBLIC LIQUIDACIÓ 2019 AJUNTAMENT
> INFORME D'ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2020
> INFORME D_ESTABILITAT I ENDEUTAMENT PRESSUPOST 2019
> REMANENTE DE TESORERÍA 2019
> RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019
> ACTA DE ARQUEO 2019
> LIQUIDACIÓN DE GASTOS CORRIENTES 2019 DETALLE
> LIQUIDACIÓN DE GASTOS CORRIENTES 2019 TOTALES
> LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2019 TOTALES
> LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2019 DETALLE
> ESTAT CANVIS L PATRIMONI NET 2016
> ESTAT DE FLUXOS EFECTIU 2016
> COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2016
> BALANÇ DE SITUACIÓ 2016
> Acord Aprovació Definitiva Compte General 2016
> ACORD PLENARI APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2015
> MASSA SALARIAL 2020 TRANSPARENCIA