Organització

> Resolució nomenament membres corporatius JLS
> Resolució modificació atorgament delegacions
> Regidors amb competències delegades
> Nomenament membres Junta Govern Local
> Resolució delegació tinences Alcaldia
> Relació nominal regidors membres Comissions Municipals
> Modificació creació Comissions Municipals Informatives
> Creació Comissions Municipals Informatives
> Constitució Grups Polítics Municipals Corporació 2019
> Organigrama
> Representants Fundació Josefa Ahuir
> Representants Xarxa municipis sostenibilitat
> Representants Usuaris Ribera Xuquer
> Representants EDAR La Ribera
> Representants Polígon Cotes B
> Representants Fons Valencia Solidaritat
> Representants Consorci Ribera Valldigna
> Representants Consorci Bombers
> Representants Mancomunitat Ribera Alta
> Reglament Orgànic Municipal Algemesi
> Modificació art. 63 ROM