Organització

> Constitució Grups Polítics Municipals
> Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents
> Relació nominal de regidors membres de les Comissions Informatives
> Nomenament Tinents Alcalde
> Nomenament Membres JGL
> Regidors amb competències delegades
> Organigrama
> Representant Fons Valencià Solidaritat
> Representant Entitat Conservació Cotes B
> Representant en la Mancomunitat Ribera Alta
> Representant EDAR
> Representant Consorci Residus Ribera-Valldigna
> Representant Fundació Josefa Ahuir
> Representant Xàrcia Municipis Solidaritat
> Representant Usuaris del Xúquer
> Representant Consorci Provincial Bombers
> Reglament Orgànic Municipal Algemesi
> Modificació art. 63 ROM