Circulars i instruccions

> Nomenament Secretari Accidental
> Circular sobre Incompatibilitats del Personal
> Circular sobre Treballadors Contractats