Planejament i gestió urbanística

> NORMAS URBANISTICAS PGOU - Actualización abril 2022
> MEMORIA PGOU_ FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ; SECTORES
> Modificació Puntual nº 16 - Esborrany Partipació pública proces d'avaluació ambiental
> Modificació Puntual nº 16 - DIE Partipació pública proces d'avaluació ambiental
> MOD. PUNTUAL 17 - Consulta prévia
> MOD. PUNTUAL NÚM. 15 - Memòria
> MOD. PUNTUAL NUM. 15 - Text refòs.
> MOD. PUNTUAL NUM. 15 - Estudi integració paisatgística
> AVANÇ- Modificació nº 1 del Catàleg i Normes Urbanístic NHT
> DIE - Modificacio nº 1 del Catàleg i normes urbanístiques NHT
> PRI POLIESPORTIU RAVAL - document complet
> PRI COPAL_ anuncí BOP aprovació definitiva
> PRI COPAL_ Normas Urbanísticas
> PRI COPAL_ Planos de ordenacion
> PRI COPAL_ Fichas Sector- Fichas urbanísticas
> SECTOR S-6 COTES - NORMAS URBANISTICAS Y ANEXOS
> SECTOR Z-4 AGRICONSA_Normes Urbanístiques_Plànols
> "EL PLA"- NORMES URBANISTIQUES
> Estudi Detall - ED 2 - Catàleg de Bnes i Espais Protegits
> D.I.E. i Estudi de Detall - Plaça el Carbó / Consell de la Vila
> Estudi Integració paisatgística- Plaça Carbo / Consell de la Vila
> Información Pública Pla de Reforma Interior- Sector Poliesportiu Raval
>
> LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PAI UE Z-4 - nota aclaratoria
> 2_MEMORIA PROYECTO REPARCELACION UE2 SECTOR Z4 Informació pública liquidació definitiva PAI UE 2 Sector Z-4
> PAI COPAL_ Proposición jurídico-económica
> conveni conveni entre agent urbanitzador i Ajuntament per a la gestió PAI COPAL
> EGM COTES - Convenio
> EGM COTES - Estatutos
> EGM COTES - Junta directiva
> EGM COTES - Acord autorització
> ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES
> tramitació digital llibres ordres i incidencies
> NORMES CATALEG Interpretar l'article 67, en relació a l'article 63, de les normes urbanístiques del Catàleg de Bens i espais Protegits
> APROVACIO CRITERIS D'INTERPRETACIÓ D'ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ DEL PGOU
> INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIO DE PROJECTES ADJUNTS A LLICENCIES URBANÍSTIQUES
> 1_ESTUDI PAISAJISTICO - Verdnatura Levante SL