Planejament i gestió urbanística

> NORMAS URBANISTICAS PGOU (Texto actualizado Marzo 2019)
> MEMORIA PGOU_ FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ; SECTORES
> FICHAS ZONAS DE ORDENACIÓN_ PGOU
> C14 _ PLÀNOL DE CONJUNT _CASC URBÀ (2013)
> PLANOL ORDENACIO SERIE C3( RESULTAT MODIFICACIÓ NÚM. 3)
> PLANO ORDENACIO C2 ( RESULTAT MODIFICACIÓ NÚM. 3)
> PLANOL ORDENACIO CALIFICACIÓ SOL SERIE B3
> PLANOL ORDENACIO_A1 ( RESULTAT MODIFICACIÓ NUM.3)
> PLANÒL CALIFICACIÓ SOL, SERIE B
> PLANOL ORDENACIÓ SERIE A.2
> PLANO ORDENACIÓ SERIE A 1
> Bop 104 - Anunci mod. punt. 10.html
> MODIFICACIÓ NÚM 11_BOP 14-03-2019.html
> MODIFICACIÓ NÚM 9_ BOP 7-12-2017
> MODIFICACIÓ NÚM 8_ BOP 3-11-2017
> MODIFICACIÓ NÚM 7_ BOP 30-06-2017
> MODIFICACIÓ NÚM 6_ BOP 9-04-2015
> MODIFICACIÓ NÚM 5_ BOP 19-07-2014
> MODIFICACIÓ NÚM 4_ BOP 19-01-2017
> MODIFICACIÓ NÚM 3_ BOP 13-03-2015
> MODIFICACIÓ NÚM 1_ BOP 17-07-2013
> Plano retranqueos edificación Zona Industrial -Mod 9 PG
> SECTOR Z-4 AGRICONSA_Normes Urbanístiques_Plànols
> "EL PLA"- NORMES URBANISTIQUES
> SECTOR S-6 "COTES" - NORMES URBANISTIQUES
> Resolucio del servei territorial de urbanisme denegant aprovacio definitiva del Sector Xexena
> ESTATUS ENTITAT DE CONSERVACIÓ COTES B
> NORMES CATALEG Interpretar l'article 67, en relació a l'article 63, de les normes urbanístiques del Catàleg de Bens i espais Protegits
> APROVACIO CRITERIS D'INTERPRETACIÓ D'ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ DEL PGOU
> INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIO DE PROJECTES ADJUNTS A LLICENCIES URBANÍSTIQUES