Planejament i gestió urbanística

> NORMAS URBANISTICAS PGOU - Actualización diciembre 2020
> Adequació normes pgou a nomenclatura del catàleg
> MEMORIA PGOU_ FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ; SECTORES
> FICHAS ZONAS DE ORDENACIÓN_ PGOU
> PGOU - Planol serie C - refundido
> PLÀNOL ORDENACIÓ SERIE C_CASC URBÀ (Maig 2020)
> PLANOL ORDENACIO CALIFICACIÓ SOL SERIE B3
> PLANOL ORDENACIO_A1 ( RESULTAT MODIFICACIÓ NUM.3)
> PLANÒL CALIFICACIÓ SOL, SERIE B
> PLANOL ORDENACIÓ SERIE A.2
> PLANO ORDENACIÓ SERIE A 1
> Document inicial estratègic i avanç modificació Pla Parcial Sector I-1
> MOD. PUNTUAL NÚM. 14 - PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
> MOD. PUNTUAL NÚM. 14 - Document inicial estrategic
> MOD. PUNTUAL NÚM. 14 - Esborrany
> AVANÇ- Modificació nº 1 del Catàleg i Normes Urbanístic NHT
> DIE - Modificacio nº 1 del Catàleg i normes urbanístiques NHT
> SECTOR S-6 COTES - NORMAS URBANISTICAS Y ANEXOS
> Plano retranqueos edificación Zona Industrial -Mod 9 PG
> SECTOR Z-4 AGRICONSA_Normes Urbanístiques_Plànols
> "EL PLA"- NORMES URBANISTIQUES
> Informació pública Pla de Reforma Interior - Sector Copal
>
> Proposta juídic econòmica PAI UE Sector Copal
> Alternativa técnica PAI UE Sector Copa
> ESTATUS ENTITAT DE CONSERVACIÓ COTES B
> ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES
> tramitació digital llibres ordres i incidencies
> NORMES CATALEG Interpretar l'article 67, en relació a l'article 63, de les normes urbanístiques del Catàleg de Bens i espais Protegits
> APROVACIO CRITERIS D'INTERPRETACIÓ D'ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ DEL PGOU
> INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIO DE PROJECTES ADJUNTS A LLICENCIES URBANÍSTIQUES
> 1_ESTUDI PAISAJISTICO - Verdnatura Levante SL