Planejament i gestió urbanística

> Adequació normes pgou a nomenclatura del catàleg
> MEMORIA PGOU_ FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ; SECTORES
> NORMAS URBANISTICAS PGOU - Actualización nov. 2020
> FICHAS ZONAS DE ORDENACIÓN_ PGOU
> PGOU - Planol serie C - refundido
> PLÀNOL ORDENACIÓ SERIE C_CASC URBÀ (Maig 2020)
> PLANOL ORDENACIO CALIFICACIÓ SOL SERIE B3
> PLANOL ORDENACIO_A1 ( RESULTAT MODIFICACIÓ NUM.3)
> PLANÒL CALIFICACIÓ SOL, SERIE B
> PLANOL ORDENACIÓ SERIE A.2
> PLANO ORDENACIÓ SERIE A 1
> SECTOR S-6 COTES - NORMAS URBANISTICAS Y ANEXOS
> Plano retranqueos edificación Zona Industrial -Mod 9 PG
> SECTOR Z-4 AGRICONSA_Normes Urbanístiques_Plànols
> "EL PLA"- NORMES URBANISTIQUES
> Proposta d'ordenació - PRI COPAL
> 1_CONSULTA PREVIA ORDENACIÓ SECTOR PRI POOLIESPORTIU RAVALval
> Resolucio del servei territorial de urbanisme denegant aprovacio definitiva del Sector Xexena
> ESTATUS ENTITAT DE CONSERVACIÓ COTES B
> ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES
> tramitació digital llibres ordres i incidencies
> NORMES CATALEG Interpretar l'article 67, en relació a l'article 63, de les normes urbanístiques del Catàleg de Bens i espais Protegits
> APROVACIO CRITERIS D'INTERPRETACIÓ D'ALINEACIONS DE L'EDIFICACIÓ DEL PGOU
> INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIO DE PROJECTES ADJUNTS A LLICENCIES URBANÍSTIQUES