Ingressos i despeses

> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2017
> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2016
> GASTO PER HABITANT 2017
> GASTO PER HABITANT 2016
> INVERSIÓ PER HABITANT 2017
> INVERSIÓ PER HABITANT 2016
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2017
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2016
> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015