Ingressos i despeses

> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015