Ingressos i despeses

> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2018
> GASTO PER HABITANT 2018
> INVERSIÓ PER HABITANT 2018
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2018
> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015